Program Akceleracyjny Scale UP

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Nabór zgłoszeń do VIII rundy zakończył się!

  • 00 days
  • 00 hours
  • 00 minutes
  • 00 seconds

APLIKUJĄCY ZOBOWIĄZANY JEST DO ODPOWIEDZI NA WSZYSTKIE PYTANIA/ZAGADNIENIA,
O KTÓRYCH MOWA W KOLEJNYCH PUNKTACH FORMULARZA.

WAŻNE: przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z zapisami Regulaminu programu akceleracyjnego Polski Przedsiębiorczej
wraz z Kartą oceny merytorycznej stanowiącą załącznik nr 3 do Regulaminu.

Tytuł projektu zgłaszanego do Programu
Jeśli dotyczy
Jeśli NIE - podaj planowaną datę utworzenia spółki kapitałowej, jeśli TAK, zapytamy Cię o szczegóły.
Proszę o odpowiedź na następujące kwestie: opis usługi/produktu zgłaszanego do Programu, wykorzystywana technologia, zaspokajana potrzeba, grupa docelowa, nawiązanie do Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, czy projekt wprowadza na rynek nowe lub znacząco ulepszone rozwiązanie, cele projektu, ryzyka projektu, opis planowanego produktu końcowego będącego przedmiotem walidacji/wdrożenia w strukturach Odbiorcy Technologii.
Proszę o odpowiedź na następujące kwestie: doświadczenie, kwalifikacje i wykształcenie Pomysłodawców istotne z punktu widzenia realizacji projektu, w jaki sposób potencjał zespołu przyczyni się do sukcesu projektu, opis potencjału zespołu w zakresie komercjalizacji i skalowania projektu, link do LinkedIn i/lub zrealizowanych projektów.
Proszę o odpowiedź na następujące kwestie: na czym polega innowacyjność projektu? Jak wskazana innowacyjność wpływa na potencjał projektu? Jaki typ innowacji wprowadza projekt (produktowa, procesowa – techniczna, organizacyjna, marketingowa)? Jaki charakter ma innowacja (lokalny, ogólnopolski, czy globalny)?
Określ poziom gotowości technologicznej TRL www.ncbr.gov.pl
Proszę o odpowiedź na następujące kwestie: dotychczasowy stopień realizacji projektu, jakie kroki zostały podjęte w celu realizacji projektu (testy, prototyp, itp.), kroki niezbędne do podjęcia w celu realizacji projektu.
Proszę o odpowiedź na następujące kwestie: uzasadnienie współpracy z wybranym Odbiorcą Technologii, proponowane etapy projektu (kamienie milowe).
Proszę o odpowiedź na następujące kwestie: wstępnie proponowana forma komercjalizacji (sprzedaż praw własności, odpłatne użytkowanie na zasadzie licencji wyłącznej lub niewyłącznej, revenue share, inwestycja kapitałowa przez OT lub posiadany przez niego fundusz, wprowadzenie projektu na rynek), zakładany czas na komercjalizację u Odbiorcy Technologii po zakończeniu akceleracji (nie dłuższy, niż 12 miesięcy).
Proszę o odpowiedź na następujące kwestie: opis konkurencji i dostępnych konkurencyjnych rozwiązań, szczegółowy opis przewag konkurencyjnych projektu (np. prawa własności IP, potencjał komercjalizacyjny, innowacyjność).
Proszę o odpowiedź na następujące kwestie: opis modelu biznesowego (źródła przychodów, wartość przychodów), prognozowany zysk w związku z realizacją projektu, czas niezbędny do osiągnięcia rentowności, szacowany koszt realizacji projektu (główne kategorie kosztów).

Oświadczenia Aplikującego (obowiązkowe)
W związku ze składaną aplikacją do „PROGRAMU AKCELERACJI I KOMERCJALIZACJI ROZWIĄZAŃ STARTUPÓW PRZY UDZIALE ODBIORCÓW TECHNOLOGII” realizowanego przez Fundację Polska Przedsiębiorcza na podstawie w ramach działania 2.5 Programy Akceleracyjne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 r. będąc świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń –art. 233 § 1 i §6 Kodeksu Karnego
oświadczam, że:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) –zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Fundację Polska Przedsiębiorcza z siedzibą w Warszawie jest: Prezes Fundacji Polska Przedsiębiorcza z siedzibą w Warszawie, al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa.
2) Administrator danych osobowych – Prezes Fundacji Polska Przedsiębiorcza –przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:
a) realizacji zadań statutowych Fundacji Polska Przedsiębiorcza i zadań projektowych dot. Projektu pod nazwą „Program akceleracji i komercjalizacji rozwiązań startupów przy udziale odbiorców technologii”.
b) w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4) W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Fundacji, zespół projektu „Program akceleracji i komercjalizacji rozwiązań startupów przy udziale odbiorców technologii” oraz organy władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
7) W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit a, Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
8) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Fundację Polska Przedsiębiorcza przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa przyjęcia Pana/Pani aplikacji do projektu „Program akceleracji i komercjalizacji rozwiązań startupów przy udziale odbiorców technologii”.
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.5 Programy akceleracyjne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Skontaktuj się z nami

Daj znać, jak możemy Ci pomóc. Wrócimy z odpowiedzią lada chwila.