Program Akceleracyjny Scale UP

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Nabór zgłoszeń do III rundy trwa do 31 stycznia 2020!

  • 00 days
  • 00 hours
  • 00 minutes
  • 00 seconds
Tytuł projektu zgłaszanego do Programu
Jeśli dotyczy
Jeśli NIE - podaj planowaną datę utworzenia spółki kapitałowej, jeśli TAK, zapytamy Cię o szczegóły.
- opis usługi/produktu zgłaszanego do Programu, wykorzystywana technologia, zaspokajana potrzeba, grupa docelowa.
- doświadczenie, kwalifikacje i wykształcenie Pomysłodawców przydatne do realizacji projektu, potencjał zespołu w zakresie komercjalizacji i skalowania projektu.
- na czym polega innowacyjność projektu? - jak wskazana innowacyjność wpływa na potencjał projektu? - jaki typ innowacji wprowadza projekt (produktowa, procesowa – techniczna, organizacyjna, marketingowa)? - czy innowacja ma charakter: lokalny, ogólnopolski, czy globalny?
Określ poziom gotowości technologicznej TRL www.ncbr.gov.pl
- dotychczasowy stopień realizacji projektu. Jakie kroki zostały podjęte w celu realizacji projektu (testy, prototyp, itp.)? - kroki niezbędne do podjęcia w celu realizacji projektu
- opis dostępnych konkurencyjnych rozwiązań - przewagi konkurencyjne projektu (np. prawa własności IP, potencjał komercjalizacyjny, innowacyjność)
- szacowany koszt realizacji projektu (główne kategorie kosztów) - opis modelu biznesowego (źródła przychodów, wartość przychodów) - prognozowany zysk w związku z realizacją projektu - czas niezbędny do osiągnięcia rentowności

Oświadczenia Aplikującego (obowiązkowe)
W związku ze składaną aplikacją do „PROGRAMU AKCELERACJI I KOMERCJALIZACJI ROZWIĄZAŃ STARTUPÓW PRZY UDZIALE ODBIORCÓW TECHNOLOGII” realizowanego przez Fundację Polska Przedsiębiorcza na podstawie w ramach działania 2.5 Programy Akceleracyjne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 r. będąc świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń –art. 233 § 1 i §6 Kodeksu Karnego
oświadczam, że:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) –zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Fundację Polska Przedsiębiorcza z siedzibą w Warszawie jest: Prezes Fundacji Polska Przedsiębiorcza z siedzibą w Warszawie, al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa.
2) Administrator danych osobowych – Prezes Fundacji Polska Przedsiębiorcza –przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:
a) realizacji zadań statutowych Fundacji Polska Przedsiębiorcza i zadań projektowych dot. Projektu pod nazwą „Program akceleracji i komercjalizacji rozwiązań startupów przy udziale odbiorców technologii”.
b) w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4) W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Fundacji, zespół projektu „Program akceleracji i komercjalizacji rozwiązań startupów przy udziale odbiorców technologii” oraz organy władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
7) W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit a, Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
8) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Fundację Polska Przedsiębiorcza przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa przyjęcia Pana/Pani aplikacji do projektu „Program akceleracji i komercjalizacji rozwiązań startupów przy udziale odbiorców technologii”.
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.5 Programy akceleracyjne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Skontaktuj się z nami

Daj znać, jak możemy Ci pomóc. Wrócimy z odpowiedzią lada chwila.

Not readable? Change text. captcha txt